1%

خرید تجهیزات کامپیوتر
  • 200000000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • 900700 تومانمبلغ حمایت شده

1%

ساخت تجهیز مجتمع اقامتی آستانه اشرفی
  • 300000000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • 500000 تومانمبلغ حمایت شده