موسسه خیریه علی ابن ابیطالب (ع)

شماره ثبت: ۸۲

معرفی مددجویان به مراکز درمانی

هر روزه تعداد مددجویان مراجعه کننده به مرکز مددکاری افزایش پیدا می کند
و این موضوع وظیفه موسسه ، نسبت به تمامی موارد مورد نیاز مددجویان را سخت تر می کند
مواردی همچون :
درمان ، دارو ، تغذیه ، البسه پرداخت یارانه های ماهیانه از طرف موسسه
افراد تحت پوشش ثبت شده در سیستم در حال حاظر ۲۲۰ خانوار می باشند