موسسه خیریه علی ابن ابیطالب (ع)

شماره ثبت: ۸۲

توزیع و پخش صندوق های صدقات موسسه خیریه علی ابن ابیطالب(ع)

سختی کار این واحد در دوران کرونا دو چندان شده است و روزانه برای توزیع و تخلیه صندوقها در منطقه شهریار و حومه باید با رعایت تمامی موارد بهداشتی به کار خود ادامه دهد