موسسه خیریه علی ابن ابیطالب (ع)

شماره ثبت: ۸۲

بسته های حمایتی

تهیه و جمع آوری بسته های حمایتی برای خانواده های تحت پوشش موسسه خیریه علی ابن ابیطالب (ع)
با حمایت شما عزیزان میتوانیم تعداد و دفعات توزیع این بسته ها را به خانواده های گرامی بیشتر کنیم
نمی گوییم نیازمندان را بی نیاز می کنیم اما میتوانیم با شما حمایت بیشتری انجام دهیم