خانه مهدی (شعبه 1)

تلفن: 65169299-021

همراه: 5159399-0936

آدرس: مارلیک، بلوار شهید جمهور(سه باندی)،ضلع شرقی میدان بسیج(میدان ساعت)،پشت دکه روزنامه فروشی، مرکز دارالایتام پسرانه خانه مهدی (عج)

پست الکترونیک:info@kheirieh110.ir